вартість


вартість
1) (виражена у грошах цінність чого-н.), ціна, оцінка, розцінка
2) (позитивна якість, властивість), цінність, значущість

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • вартість — тості, ж. 1) Виражена у грошах ціна чого небудь. 2) Позитивна якість, цінність. 3) ек. Економічна категорія, властива товарному виробництву, яка становить втілену й уречевлену в товарі суспільно необхідну працю. Балансова вартість активу.… …   Український тлумачний словник

  • вартість — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • вартість робочої сили — сукупність витрат підприємця, пов’язаних з використанням робочої сили, забезпеченням необхідного її відтворення. Вона визначається обсягом життєвих благ, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • дисконтна вартість — вартість майбутніх доходів або витрат, оцінена на сучасний момент. Використовується при формуванні бюджету, переважно для оцінювання інвестиційних проектів …   Словник бюджетної термінології

  • нетто-вартість — тості, ж. У страхуванні – дійсна або продажна вартість вантажу у пункті призначення без врахування усіх витрат, пов язаних з його вивантаженням у цьому пункті. •• Не/тто ва/ртість компа/нії різниця між активами та пасивами компанії, власний… …   Український тлумачний словник

  • митна вартість товарів — заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України …   Словник бюджетної термінології

  • Наприклад, у США відкритим способом добувається 85% золота (у Канаді - 10%). Собівартість вилученого металу при переробці руд купчастим вилуговуванням у 2 рази нижче, ніж отриманого звичайним способом. Світовий видобуток золота останні 15-17 років, аж до 1994 р., неухильно зростав - приблизно на 1-3 — Аналіз сучасного стану технологій переробки мінеральної сировини благородних та кольорових металів, а також оцінка умов і реалій (економічних, технологічних, екологічних тощо) функціонування галузі в майбутньому дозволяє виділити як перспективні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • собівартість — тості, ж. Витрати підприємства на виробництво, а також реалізацію продукції (робіт, послуг). •• Собіва/ртість проду/кції економічний показник, що включає витрати на спожиті засоби виробництва та на оплату праці. По/вна собіва/ртість проду/кції… …   Український тлумачний словник

  • собівартість — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • собівартість — [соб іва/рт іс т ] тос т і, ор. т іс т у …   Орфоепічний словник української мови


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.